Hướng dẫn dùng Code:

1. Khi dùng Code nhân vật cần phải ở trạng thái online. Sau khi vào game vận hành 2 phút sẽ vào trạng thái online.

2. Tại tính năng "Thiết Lập" trong game, bên phải Avatar sao chép “Mã số”, sau đó dán vào khung "Mã nhân vật".

3. Sau khi nhập “Mã nhân vật”, nhấp “Đồng ý” để nhận thông tin nhân vật.

4. Sau khi nhập Code, nếu đổi thành công phần thưởng sẽ được gửi vào hộp thư.

5. Code khác nhau sẽ có hiệu lực khác nhau, nhớ dùng kịp thời nhé.

Đồng ý