Tri Ân Khách Hàng Dragon Saga

(Từ 24/03/2022 - 04/04/2022)

NPH VTC chiết xuất dữ liệu tri ân của quý khách vào lúc 23h59' ngày 20/03/2022
( Lưu ý : Kể từ thời gian trên mọi dữ liệu được thiết lập sau sẽ không được tính vào sự kiện tri ân)

Chào bạn
Bạn đã nạp: VND
Hoàn trả 10% trên tổng nạp: VND
Kim cương màu nhận lại : Kim cương

Thông tin nhận tri ân